AlgemeneVoorwaarden

  1. Alle prijzen (inclusief die op de website) zijn exclusief 21% BTW.
  2. SDV Services zorgt voor de duur van de overeenkomst voor het hosten van de internetsite van de klant.
  3. SDV Services is vrij om tariefwijzigingen van dataverkeer aan de klant door te berekenen. De klant heeft alsdan evenwel gedurende veertien dagen na de ingangsdatum van de tariefwijzigingen het recht de overeenkomst door schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen.
  4. SDV Services biedt de klant de mogelijkheid diens site te beheren door middel van diverse faciliteiten zoals FTP.
  5. De beheerfaciliteiten zijn alleen voor de klant en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van SDV Services aan derden worden doorgeleverd.
  6. De klant vrijwaart SDV Services van alle juridische claims met betrekking tot de door de klant geplaatste data. SDV Services is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van de klant. Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en spamming door de klant wordt toegebracht, is voor rekening van de klant.
  7. SDV Services behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van de klant en na een schriftelijke waarschuwing, de site af te sluiten van het internet. SDV Services behoudt zich het recht voor om pagina’s welke het functioneren van SDV Services in gevaar brengen te verwijderen c.q. af te sluiten. Bij wanbetaling komen incasso-, rente- en andere kosten te lasten van de klant.
  8. SDV Services is niet aansprakelijk voor (gevolg-)schade die veroorzaakt wordt door overmacht. Als zodanig wordt aangemerkt onbereikbaarheid van de server ten gevolge van niet aan SDV Services toe te rekenen gebeurtenissen zoals stroomuitval of –storing. Inclusief het niet kunnen herstellen van eerder gemaakte backups. Klant draagt altijd zelf verantwoordelijkheid om (externe) backups te maken en te bewaren.
  9. De termijn van deze overeenkomst is één jaar. De overeenkomst wordt met één jaar verlengd indien niet uiterlijk dertig dagen voor beëindiging van de huidige overeenkomst schriftelijk is opgezegd.